W Small Big Idea i Dobrybook​ świętujemy Światowy Dzień Książki! Ogłaszamy konkurs: DOBRA książka w IDEAlnym miejscu. Czekamy na Wasze zdjęcia pokazujące ulubione książki w ulubionych miejscach. Publikujcie je w komentarzach na naszych stronach na Facebooku do dnia 30 kwietnia (facebook.com/smallbigideafacebook.com/dobrybook). Do wygrania jest czternasty numer magazynu Kinfolk. Zwycięzcę ogłosimy 5 maja.


We celebrate the World Book Day at Small Big Idea and Dobrybook! May we announce a contest: a GOOD book in an IDEAl spot. We look forward to seeing your pictures showing your favorite books in your favorite places. Please put the pictures in the comments on our Facebook pages until 30th of April (facebook.com/smallbigideafacebook.com/dobrybook). You have a chance to win the fourteenth issue of the Kinfolk magazine. The winner will be announced on 5th of May.


a GOOD book in an IDEAl spot CONTEST by smallbigidea and dobrybook

Zdjęcie Ula Fiszer I Photo by Ula Fiszer


REGULAMIN KONKURSU „DOBRA książka w IDEAlnym miejscu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “DOBRA książka w IDEAlnym miejscu” (zwanym dalej “Konkursem”), są właściciele strony smallbigidea.com i księgarni Dobrybook.pl

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronach facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook

c. umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod wpisem z ogłoszeniem o konkursie na Fanpage facebook.com/smallbigidea lub facebook.com/dobrybook.

3. Konkurs trwa od dnia 23 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest magazyn Kinfolk vol. 14

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który opublikuje najciekawsze zdjęcie w pokazujące ulubione książki w ulubionych miejscach.

2. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez Organizatora do dnia 5 maja 2015 

3. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie umieszczona na Fanpage facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook do dnia 5 maja 2015.

4. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakooczenia konkursu.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na stronach smallbigidea.com, Dobrybook.pl oraz na Fanpage facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.