Skip to Content

Blog Archives

BAJKI O FLORZE / TALES ABOUT FLORA


Z niewiadomych przyczyn na podstawie żadnej szkolnej lektury nie analizowano nigdy osobowości roślin. Chętnie wczytałabym się w książkę o śródziemnomorskich wakacjach, której narratorem byłoby np. Eonium. Chociaż pewnie każdy rozdział zaczynałby się i kończył tak:

“Słońce świeciło mocno, fotosyntezowałam aż do zachodu. Nie padał deszcz, ale to bardzo dobrze, bo wcale a wcale nie lubię być przemoczona”.

Bez wątpienia rośliny byłyby najlepszymi autorkami poradników pielęgnacji zieleni.

Dom pełen roślin jest jak bogata biblioteczka. Stanowią fragment jakiegoś nieraz bardzo odległego zakątka świata. Czasem występują nawet w innej galaktyce. Jak słynne baobaby, atakujące planetę Małego Księcia. Żaden z potworów nie chciał zmieścić się do doniczki, zatem posiłkowaliśmy się Noliną. Zgrubiała u nasady ‘Słonia Noga’ gromadzi wodę. Zapamiętajmy: słonie wchodzą do wody w bardzo upalne dni. Tylko wtedy podlewajmy (na podstawkę) doniczkowego Dumbo.

W nowozelandzkiej wersji “Księżniczki na ziarnku grochu” z pewnością spałaby ona na “materacowej winorośli”. Muehlenbeckia complexa wyrasta na spory, skłębiony krzew, który służy zdrożonym wędrowcom za materac. Bajanie? Warto sprawdzić. “Panieńskie włosy” w jasnym, ciepłym pokoju rosną szybko. Poza dużym pojemnikiem, rozproszonym światłem i regularnym podlewaniem nie potrzebują odżywek. Jeśli jednak nie chcemy w domu Roszponki, zawsze można przyciąć muehlenbeckię nożyczkami.

A na koniec bajka o roślinie, której ciemnopurpurowe kwiaty zapylane są przez…ślimaki. W górskich lasach Japonii dzieją się rzeczy magiczne, ale latających ślimaków jeszcze nie widziano. Kwiaty wyrastają po prostu tuż nad ziemią, zacienione przez “żelazne liście”. Aspidistra wyniosła – faworyta Agnieszki. Zagraża jej chłód (<0oC), przeciągi i stanie w wodzie. Odporna na suszę, szkodniki i choroby. Sfrustrowana  potrafi rozsadzić zbyt ciasną doniczkę. Ta długowieczna roślina zna każdą zapomnianą baśń.

A jakie historie mogą opowiedzieć rośliny w Waszym domu? Może to gotowy materiał na książkę :)


For unknown reasons no one ever analyzed the “personality” of plants on the basis of any school book we have ever read. I would love to read a book about a Mediterranean holiday which would be narrated by Aeonium, for example. Although probablyevery chapter would start and end like this:

“The sun was shining strongly, I was photosynthesising till sunset. It was not raining, luckily, because I don’t like watering too much”.

Plants, without any doubts, would be the best authors of guides on greenery.

A house full of plants is as a rich library. They act as a bit of some – often very distant – corner of the world. Sometimes there are even in another galaxy. As famous baobabs, attacking the planet of the Little Prince. None of the monsters wanted to fit in a pot, so Nolina came to help us. Its ‘Elephant Foot’ collects water. So remember: elephants like to step into water during very hot days. It’s only then, when we can water our potted Dumbo.

The New Zealand Princess and the Pea would certainly sleep on a “mattress vine”. The Muehlenbeckia complexa grows into abig, swirling shrub that is used as mattress for tired travellers… Is it only a fairy tale? It is worth checking out. “Maiden hair” in a bright, warm room grow quickly. Apart from a large container, diffused light and regular watering they do not need any othersupplements. Anyway, if you do not want to live with Rapunzel, you can always trim the muehlenbeckia with scissors.

And at the end… let me tell you a fairy tale about a plant, whose dark purple flowers are pollinated by … snails. Magical things happen in the mountain forests of Japan but no one has ever seen any flying snail. Flowers grow just right above the ground, shaded by the “iron leaves”. Aspidistra  – Agnieszka’s favourite. I does not like cold (<0 ° C), draughts and standing in the water. It is, however, esistant to drought, pests and disease.When frustrated, it is able to blow up pot which is too narrow. This long-living plant knows every forgotten fairy tale.

And what stories can be told by a plant in your home? Maybe you already can write a book :)


 

tales about plants by smallbigidea books

tales about plants by smallbigidea books eonium

Zdjęcia Ula Fiszer / Photos by Ula Fiszer


 

0 2 Continue Reading →

GANG ROŚLIN / PLANT GANG


Już wkrótce na smallbigidea iście majowa aranżacja rodem z miejskiej dżunglii…

Tymczasem przyłączamy się do akcji #Urban Jungle Bloggers i publikujemy fotografię Gangu Roślin. Zadanie polegało na pokazaniu grupy roślin o zupełnie odmiennych charakterach i sylwetkach. ‘Gruby’, ‘Chudy’, ‘Siwy’…

W drewnianej skrzyni na kółkach z H&M Home zajechała gangsterska banda:

  • z południowoamerykańskiego kartelu kitnia /Anturium andreanum/ o ‘ksywce’ Czarna Królowa
  • nowozelandzki “drut kolczasty” – Muehlenbeckia (już niedługo więcej na jej temat)
  • z włoskiej mafii ‘siwa’ Santolina, która na miejscu zbrodni zawsze pozostawia charakterystyczny zapach i niezniszczalne, czarne Eonium
  • a pomiędzy nimi młodocianePhlebodium, o pseudonimie ‘Złota stopa’.

Jak przystało na Bossa kitnia jest najniebezpieczniejsza – jej liście zawierają truciznę (sok drażni błony śluzowe, spojówki, wywołuje podrażnienie naskórka).

Pozostali członkowie kliki skrywają jednak przed nią swą naturę: Santolina, dzięki olejkom eterycznym sprawia, że natrętne owady trzymają się z daleka. Za to kiedy latem zakwitnie prostymi, żółtymi kwiatami wabi motyle. Phlebodium potajemnie…leczy astmę, a jego sok wsmarowywany w skórę działa ochronnie jak filtr UV.


A truly May arrangement coming straight from the urban jungle – soon on smallbigidea!

Meanwhile, we are happy to join the Urban Jungle Bloggers action and publish the photograph of the Plant Gang . The task was to present a group of plants with completely different characters and silhouettes. The Fat, The Skinny and The Gray …

In a wooden box on wheels from H & M Home we got a truly gangster gang:

  • From the South American cartel: black anthurium /Anthurium andreanum /, nickname: Black Queen
  • The New Zealand “barbed wire”Muehlenbeckia
  • From the Italian Mafia – the ‘Silver’ Santolina, which at the crime scene always leaves a characteristic odor and indestructible, black Aeonium
  • and between them – a juvenilePhlebodium, nicknamed ‘Golden foot’.

As befits the boss, anthurium is the most dangerous one – its leaves contain poison (the juice irritates mucous membranes, conjunctiva, causes irritation of the skin). Other members of the clique, however, conceal their second nature: Santolina, thanks to its essential oils makes it annoying insects stick away from it. But in summer, when it blooms, its simple, yellow flowers attract butterflies. Phlebodium secretly … treats asthma, and its juice applied to the skin acts as the UV filter.


 

gang roślin plant gang by smallbigidea

Od lewej: kitnia ‘Czarna Królowa’, ‘Drut Kolczasty’, ‘Siwa’ Santolina, młodociana ‘Złota Stopa’ i czarne Eonium/

From left: Anturium ‘Black Queen’, ‘Barbed Wire’, ‘Silver’ Santolina, ‘Golden Foot’ and black Eonium.

plant gang by smallbigidea eonium

Eonium czarny charakter / Villain Eonium wears black.

Zdjęcia Ula Fiszer / Photos by Ula Fiszer

 


4 0 Continue Reading →