Skip to Content

Category Archives: WSZYSTKIE / ALL

BAJKI O FLORZE / TALES ABOUT FLORA


Z niewiadomych przyczyn na podstawie żadnej szkolnej lektury nie analizowano nigdy osobowości roślin. Chętnie wczytałabym się w książkę o śródziemnomorskich wakacjach, której narratorem byłoby np. Eonium. Chociaż pewnie każdy rozdział zaczynałby się i kończył tak:

“Słońce świeciło mocno, fotosyntezowałam aż do zachodu. Nie padał deszcz, ale to bardzo dobrze, bo wcale a wcale nie lubię być przemoczona”.

Bez wątpienia rośliny byłyby najlepszymi autorkami poradników pielęgnacji zieleni.

Dom pełen roślin jest jak bogata biblioteczka. Stanowią fragment jakiegoś nieraz bardzo odległego zakątka świata. Czasem występują nawet w innej galaktyce. Jak słynne baobaby, atakujące planetę Małego Księcia. Żaden z potworów nie chciał zmieścić się do doniczki, zatem posiłkowaliśmy się Noliną. Zgrubiała u nasady ‘Słonia Noga’ gromadzi wodę. Zapamiętajmy: słonie wchodzą do wody w bardzo upalne dni. Tylko wtedy podlewajmy (na podstawkę) doniczkowego Dumbo.

W nowozelandzkiej wersji “Księżniczki na ziarnku grochu” z pewnością spałaby ona na “materacowej winorośli”. Muehlenbeckia complexa wyrasta na spory, skłębiony krzew, który służy zdrożonym wędrowcom za materac. Bajanie? Warto sprawdzić. “Panieńskie włosy” w jasnym, ciepłym pokoju rosną szybko. Poza dużym pojemnikiem, rozproszonym światłem i regularnym podlewaniem nie potrzebują odżywek. Jeśli jednak nie chcemy w domu Roszponki, zawsze można przyciąć muehlenbeckię nożyczkami.

A na koniec bajka o roślinie, której ciemnopurpurowe kwiaty zapylane są przez…ślimaki. W górskich lasach Japonii dzieją się rzeczy magiczne, ale latających ślimaków jeszcze nie widziano. Kwiaty wyrastają po prostu tuż nad ziemią, zacienione przez “żelazne liście”. Aspidistra wyniosła – faworyta Agnieszki. Zagraża jej chłód (<0oC), przeciągi i stanie w wodzie. Odporna na suszę, szkodniki i choroby. Sfrustrowana  potrafi rozsadzić zbyt ciasną doniczkę. Ta długowieczna roślina zna każdą zapomnianą baśń.

A jakie historie mogą opowiedzieć rośliny w Waszym domu? Może to gotowy materiał na książkę :)


For unknown reasons no one ever analyzed the “personality” of plants on the basis of any school book we have ever read. I would love to read a book about a Mediterranean holiday which would be narrated by Aeonium, for example. Although probablyevery chapter would start and end like this:

“The sun was shining strongly, I was photosynthesising till sunset. It was not raining, luckily, because I don’t like watering too much”.

Plants, without any doubts, would be the best authors of guides on greenery.

A house full of plants is as a rich library. They act as a bit of some – often very distant – corner of the world. Sometimes there are even in another galaxy. As famous baobabs, attacking the planet of the Little Prince. None of the monsters wanted to fit in a pot, so Nolina came to help us. Its ‘Elephant Foot’ collects water. So remember: elephants like to step into water during very hot days. It’s only then, when we can water our potted Dumbo.

The New Zealand Princess and the Pea would certainly sleep on a “mattress vine”. The Muehlenbeckia complexa grows into abig, swirling shrub that is used as mattress for tired travellers… Is it only a fairy tale? It is worth checking out. “Maiden hair” in a bright, warm room grow quickly. Apart from a large container, diffused light and regular watering they do not need any othersupplements. Anyway, if you do not want to live with Rapunzel, you can always trim the muehlenbeckia with scissors.

And at the end… let me tell you a fairy tale about a plant, whose dark purple flowers are pollinated by … snails. Magical things happen in the mountain forests of Japan but no one has ever seen any flying snail. Flowers grow just right above the ground, shaded by the “iron leaves”. Aspidistra  – Agnieszka’s favourite. I does not like cold (<0 ° C), draughts and standing in the water. It is, however, esistant to drought, pests and disease.When frustrated, it is able to blow up pot which is too narrow. This long-living plant knows every forgotten fairy tale.

And what stories can be told by a plant in your home? Maybe you already can write a book :)


 

tales about plants by smallbigidea books

tales about plants by smallbigidea books eonium

Zdjęcia Ula Fiszer / Photos by Ula Fiszer


 

0 2 Continue Reading →

MIEJSCE NA KSIĄŻKI – A PLACE FOR BOOKS


Lubię wnętrza, w których książki to najcenniejszy skarb. Zbiór tytułów, kryjących liczne historie i wiedzę w domowej biblioteczce, zdradza sporo o gospodarzach, wystarczy uważnie zerknąć. W takim momencie samo miejsce z książkami staje się opowieścią dla gościa, dlatego należy przemyśleć każdy jego centymetr.

Zagospodarowanie domowej biblioteki nie jest prostym zadaniem. Kolorowa wieża okładek o różnych wymiarach sama w sobie jest bogatym kolażem. Z tego powodu podczas planowania miejsca na książki warto zacząć od analizy domowych zbiorów. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy bowiem w dużej mierze od zawartości naszych półek. Pasjonatom tematycznych albumów w pięknych okładkach polecam poszukiwania półek ściennych o rzeźbiarskich, wyszukanych kształtach (jak np. Bookworm zaprojektowany przez Rona Arada dla firmy Kartell). Dla nałogowych kolekcjonerów książek, liczących je najczęściej w metrach bieżących, odpowiednie będą biblioteki-ściany wypełniające wnętrza na całą ich wysokość.

Do naszej aranżacji wybrałam mebel z 1959 roku autorstwa polskiego projektanta Rajmunda Teofila Hałsa, założyciela Katedry Wzornicta Przemysłowego w PWSSP w Poznaniu. Konstrukcja modułowego regału pozwala na dopasowanie jego wymiarów i kształtu do pomieszczenia a ponadczasowe kształty półek i łączeń świetnie współgrają z najnowszymi przedmiotami. Ulubione tytuły najlepiej zawsze mieć pod ręką, dlatego idealny jest Heavy Rabbit od BONGOdesign – będzie krzesełkiem, stolikiem i półką na nasze najpiękniejsze albumy.

P.S. Na zdjęciu znajdziecie naszą blogową bibliofilkę Ulę ;) Projekt jej nowej półki-ściany jest aktualnie na moim papierze.


I like interiors, where books are the most precious treasure. Collection of titles, covering numerous stories and knowledge in home bookcase, reveals a lot about the host –  just look carefully. At that point the same place with books becomes a story for the guest, so you should carefully think about its every inch.

Designing a home library is not a simple task. Colourful tower of  covers of various sizes is a rich collage itself. For this reason, when planning space for books, we should start by analyzing the domestic collection. Choosing the right solution depends largely on the content of our shelves. For those who love the thematic albums in beautiful covers I recommend searching for the wall shelves of carving, exquisite shapes (eg. Bookworm designed by Ron Arad for Kartell). For compulsive collectors of books, counting them frequently in running meters, a library wall, filling the interior up to the ceiling seems appropriate.

For our session I chose furniture designed in 1959 by a Polish designer Raymond Teofil Hals, founder of the Department of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Poznan. The design of the modular rack allows you to adjust to the dimensions and shape of the room and the “timeless” shapes of shelves perfectly harmonize with the new objects. It’s good to have your favourite titles always at hand – that’s why the Heavy Rabbit by  BONGOdesign seems to be a perfect solution – it may be a chair, a table and a shelf for our most beautiful albums.

P.S. In the picture you will find our blogging book-lover Ula ;) Her own new shelf-wall is currently being designed by me, on my papers.


a perfect wooden bookshelf by smallbigidea

a place to read a book at home by smallbigidea

concrete place for a book by smallbigidea

wooden bookshelf by smallbigidea

books are treasures photo by smallbigidea

our smallbigidea bookworm

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: regał o zmiennych wysokościach Nowy Model, ceramika Ćmielów Design Studio –  do znalezienia w sklepie Rzeczy Same; Heavy Rabbit BONGOdesign; fotel Sits Rucola, lampka Lirio Piculet – kupicie w Prodesigne; betonowe płyty i stolik – kostka concreAte

Do zdjęć pozują również pięknie zaprojektowane książki i albumy, które znajdziecie w księgarni dobrybook.pl

Sesję zdjęciową zrealizowaliśmy na meblowym piętrze krakowskiego salonu Prodesigne, kryjącego wiele wnętrzarskich cudów. Dziękujemy!


On the pictures: rack of varying heights New Model, ceramics Ćmielów Design Studio from Rzeczy Same store; Heavy Rabbit by BONGOdesign; Sits Rucola chair; lamp Lirio Piculet – you can buy it at Prodesigne; concrete slabs and table – concreAte

There are some beautiful books and perfectly designed albums posing on the pics that you can find in a bookstore dobrybook.pl

The photo session was held on the first floor of Krakow showroom Prodesigne, hiding a lot of interior treasures. Thank you!


 

0 1 Continue Reading →

GANG ROŚLIN / PLANT GANG


Już wkrótce na smallbigidea iście majowa aranżacja rodem z miejskiej dżunglii…

Tymczasem przyłączamy się do akcji #Urban Jungle Bloggers i publikujemy fotografię Gangu Roślin. Zadanie polegało na pokazaniu grupy roślin o zupełnie odmiennych charakterach i sylwetkach. ‘Gruby’, ‘Chudy’, ‘Siwy’…

W drewnianej skrzyni na kółkach z H&M Home zajechała gangsterska banda:

  • z południowoamerykańskiego kartelu kitnia /Anturium andreanum/ o ‘ksywce’ Czarna Królowa
  • nowozelandzki “drut kolczasty” – Muehlenbeckia (już niedługo więcej na jej temat)
  • z włoskiej mafii ‘siwa’ Santolina, która na miejscu zbrodni zawsze pozostawia charakterystyczny zapach i niezniszczalne, czarne Eonium
  • a pomiędzy nimi młodocianePhlebodium, o pseudonimie ‘Złota stopa’.

Jak przystało na Bossa kitnia jest najniebezpieczniejsza – jej liście zawierają truciznę (sok drażni błony śluzowe, spojówki, wywołuje podrażnienie naskórka).

Pozostali członkowie kliki skrywają jednak przed nią swą naturę: Santolina, dzięki olejkom eterycznym sprawia, że natrętne owady trzymają się z daleka. Za to kiedy latem zakwitnie prostymi, żółtymi kwiatami wabi motyle. Phlebodium potajemnie…leczy astmę, a jego sok wsmarowywany w skórę działa ochronnie jak filtr UV.


A truly May arrangement coming straight from the urban jungle – soon on smallbigidea!

Meanwhile, we are happy to join the Urban Jungle Bloggers action and publish the photograph of the Plant Gang . The task was to present a group of plants with completely different characters and silhouettes. The Fat, The Skinny and The Gray …

In a wooden box on wheels from H & M Home we got a truly gangster gang:

  • From the South American cartel: black anthurium /Anthurium andreanum /, nickname: Black Queen
  • The New Zealand “barbed wire”Muehlenbeckia
  • From the Italian Mafia – the ‘Silver’ Santolina, which at the crime scene always leaves a characteristic odor and indestructible, black Aeonium
  • and between them – a juvenilePhlebodium, nicknamed ‘Golden foot’.

As befits the boss, anthurium is the most dangerous one – its leaves contain poison (the juice irritates mucous membranes, conjunctiva, causes irritation of the skin). Other members of the clique, however, conceal their second nature: Santolina, thanks to its essential oils makes it annoying insects stick away from it. But in summer, when it blooms, its simple, yellow flowers attract butterflies. Phlebodium secretly … treats asthma, and its juice applied to the skin acts as the UV filter.


 

gang roślin plant gang by smallbigidea

Od lewej: kitnia ‘Czarna Królowa’, ‘Drut Kolczasty’, ‘Siwa’ Santolina, młodociana ‘Złota Stopa’ i czarne Eonium/

From left: Anturium ‘Black Queen’, ‘Barbed Wire’, ‘Silver’ Santolina, ‘Golden Foot’ and black Eonium.

plant gang by smallbigidea eonium

Eonium czarny charakter / Villain Eonium wears black.

Zdjęcia Ula Fiszer / Photos by Ula Fiszer

 


4 0 Continue Reading →

KONKURS – CONTEST


W Small Big Idea i Dobrybook​ świętujemy Światowy Dzień Książki! Ogłaszamy konkurs: DOBRA książka w IDEAlnym miejscu. Czekamy na Wasze zdjęcia pokazujące ulubione książki w ulubionych miejscach. Publikujcie je w komentarzach na naszych stronach na Facebooku do dnia 30 kwietnia (facebook.com/smallbigideafacebook.com/dobrybook). Do wygrania jest czternasty numer magazynu Kinfolk. Zwycięzcę ogłosimy 5 maja.


We celebrate the World Book Day at Small Big Idea and Dobrybook! May we announce a contest: a GOOD book in an IDEAl spot. We look forward to seeing your pictures showing your favorite books in your favorite places. Please put the pictures in the comments on our Facebook pages until 30th of April (facebook.com/smallbigideafacebook.com/dobrybook). You have a chance to win the fourteenth issue of the Kinfolk magazine. The winner will be announced on 5th of May.


a GOOD book in an IDEAl spot CONTEST by smallbigidea and dobrybook

Zdjęcie Ula Fiszer I Photo by Ula Fiszer


REGULAMIN KONKURSU „DOBRA książka w IDEAlnym miejscu”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu “DOBRA książka w IDEAlnym miejscu” (zwanym dalej “Konkursem”), są właściciele strony smallbigidea.com i księgarni Dobrybook.pl

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronach facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook

c. umieszczenie zdjęcia w komentarzu pod wpisem z ogłoszeniem o konkursie na Fanpage facebook.com/smallbigidea lub facebook.com/dobrybook.

3. Konkurs trwa od dnia 23 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest magazyn Kinfolk vol. 14

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który opublikuje najciekawsze zdjęcie w pokazujące ulubione książki w ulubionych miejscach.

2. Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez Organizatora do dnia 5 maja 2015 

3. Informacja o wygranej Nagrodzie zostanie umieszczona na Fanpage facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook do dnia 5 maja 2015.

4. Informacja o wygranej Nagrodzie Głównej zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakooczenia konkursu.

5. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową.

6. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na stronach smallbigidea.com, Dobrybook.pl oraz na Fanpage facebook.com/smallbigidea oraz facebook.com/dobrybook.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


0 0 Continue Reading →

DREWNIANE DETALE – WOODEN DETAILS


Razem z wiosną przyszło do nas mnóstwo pracy, nowe projekty i zdjęcia, stąd chwilowa cisza na stronie. Wracamy i przypominamy detale z ostatnio prezentowanej sesji – drewniane cuda na tle betonu. Połączenie idealne!


Spring began with a lot of work, new projects and photos, that’s why it’s been so quiet on our page for a moment… But now we are back! Let us recall details of the photoshooting presented lately – wooden wonders on a concrete background. The perfect combination!


wooden paperweight by smallbihidea

wooden stool by smallbigidea

stump stools by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: krzesło / stolik Raw Nordal – Loftbar.pl, stołki 1/2, Witamina D – dostępne w sklepie Rzeczy Same ,w tle płyty z betonu architektonicznego concreAte

sesja odbyła się w przestrzeniach Prodesigne , serdecznie dziękujemy!


on the pistures: chair / table Raw Nordal – Loftbar.pl,  stools 1/2, Witamina D – available in the Rzeczy Same store, in the background: tiles made of architectural concrete – concreAte

our session was held in the spaces of Prodesigne, thank you very much!


 

0 0 Continue Reading →

DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS – WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS


Surowe warunki środowiska zrodziły setki pięknych w swej prostocie gatunków roślin.

Zacznijmy od łączącej motyw drewna i skał kluzji /Clusia/. Początkowo kiełkuje w szczelinach pni i konarów innych drzew. W miarę wzrostu jej ciężar ściąga ją na dół. Roślina spada i nie raz mocno poturbowana zatrzymuje się gdzieś w skalistej szczelinie, która staje się jej domem. Jeśli chcemy zaprosić ją do naszego, pilnujmy by temperatura nie spadła poniżej 18oC. Podlewajmy ją odstaną wodą regularnie. Inaczej zacznie gubić liście. Ustawmy ją tak, by mogła się rozrosnąć i stać nawet dwumetrowym drzewkiem.

Wieczniezielona Hedera helix (hédra – gr. umocowanie; helíssein – gr. owijać) w wersji doniczkowej zawsze tętni życiem, przelewając się kaskadą liści. Trudno nie dziwić się takim przejawom szczęśliwości, skoro w górzystych terenach nie rzadko musi zadowolić się szczeliną skalną z śladową ilością ziemi. Jednak na próchnicznym podłożu puszczy, w deszczowe miesiące bluszcz rozwija się sukcesywnie niczym ciemnozielony, szlachetny dywan. Przywołajmy ten leśny obraz w głowie i zapamiętajmy, że Hedera lubi półcień, podlewanie miękką wodą i organiczne nawożenie.

Nawozów, nawet organicznych, nie znoszą kamienie. W końcu kto chciałby nawozić czy podlewać kamienie?? Tylko, że to żywe kamienie – Lithops‘y. Są to jedne z tych roślin, o których się zapomnina, a one żyją swoim cichym, spokojnym życiem, zależnym jedynie od rozproszonego światła i przypadkowej kropli wody raz na miesiąc.

Ostatni mineralny temat – gipsówka /Gypsophila/. W naturze wyrastają na wapiennych, przewiewnych, łatwo nagrzewających się skałach. Delikatne kwiaty, utrzymujące się w wazonie nawet miesiąc, nazywane są “dziecięcym tchnieniem”. Subtelne antagonistki dla ciężaru betonu.


Severe environmental conditions gave rise to hundreds of species of plants, beautiful in their simplicity.

Let’s start with clusia, connecting theme of wood and rocks. It initially sprouts in the cracks of stumps and branches of other trees. Its weight pulls it down, while growing. The plant falls down… and, sometimes heavily battered, it stops somewhere in the rocky gap, which becomes its home. If you want to invite it to ours, don’t let the temperature fall below 18 degrees. Let’s  water it regularly. Otherwise, it may start to lose leaves. Let’s set it so that it can grow and become even a two-meter-tree.

The evergreen Hedera helix (Hedre – from Greek: insertion; helíssein – from Greek: to wrap) in its „potted” version is always full of life, shedding a cascade of leaves. It’s hard not to wonder about such manifestations of happiness, as in the mountainous areas it often needs to settle for a rock gap with a trace amount of soil. However, on the forest humus ground, in the rainy months, the ivy may be growing steadily like a dark, noble carpet. Let’s recall the forest picture in our minds, and let us remember that Hedera likes partial shade, watering with soft water and organic fertilization.

Talking about fertilizers… The stones can not stand even organic ones. After all, who wants to fertilize or water the rocks? Well. It is a living stone – Lithopsy. These are ones of these plants, which can be forgotten, and they still live their quiet, peaceful life, dependent only on the scattered light and the accidental drop of water once a month.

The last mineral last topic  – gypsophila. In nature, it grows on limestone, airy, easy for warm rocks. Delicate flowers in a vase, lasting up to a month, are called “baby’s breath”. What a subtle antagonista for the heaviness of concrete!


 

basket filled with greenery by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

window plants by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops on a concrete wall by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

gypsophila by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

 

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: kosz H&M Home, wazon i świeczniki Combi BoConcept, za udostępnienie roślin dziękujemy Ogrodowi Łobzów


on the phoptos: H&M Home basket, BoConcept Combi vase and candleholders, we would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting


 

1 2 Continue Reading →

SUROWY BETON I NATURALNE DREWNO – RAW CONCRETE AND NATURAL WOOD


W pierwszej połowie XX wieku modernistyczni architekci zakochali się w surowym, szarym betonie, który wzmocniony stalą dał im zupełnie nowe możliwości kształtowania budynków. Ale oprócz jego głównej, konstrukcyjnej funkcji ważny jest też jego wygląd – chropowata, surowa powierzchnia. Zgodnie z zasadą odrzucenia zbędnych zdobień budynku, betonowe, konstrukcyjne ściany stały się nie tylko oczywistym i szczerym wyborem, ale też najmodniejszą ozdobą, równie piękną jak okładzina z marmuru.

Jednak mimo tego, że architekci konsekwentnie stosują ten materiał od blisko stu lat, w prywatnych realizacjach pojawia się on tylko u najbardziej odważnych klientów. A przecież beton we wnętrzu to modny, współczesny wybór. W ostatnim czasie pojawiło się wiele materiałów i dodatków, które znajdą zastosowanie w prywatnych domach i mieszkaniach .

Kilka propozycji znajdziecie na naszych zdjęciach. W aranżacji surowość betonu przełamana jest elementami z drewna. Jego naturalny wygląd świetnie łagodzi chłodny odbiór betonu, a to przecież główna obawa przed jego użyciem.


In the first half of the twentieth century modernist architects fell in love with the raw, gray concrete, which, reinforced with steel, gave them a completely new possibilities in buildings design. But in addition to its main ‘structural’ feature, what is also important, is its appearance – rough, rugged surface.  In accordance with the principle of rejection of unnecessary ornamentation of the building, concrete, construction walls have become not only an obvious and sincere choice, but also the most fashionable adornment, as beautiful as marble facing.

However, despite the fact that architects have been consistently using this material for nearly a hundred years, it seems that in private realizations it appears only among the most daring customers. And yet the concrete in interior is a trendy, contemporary choice. In recent times, there have been many materials and accessories that are used in private homes and apartments.

Several of the proposals can be found on our photographs. In this set, the severity of concrete is softened with wood. Its natural look waters down the cool reception of concrete, and that, after all, is the main concern against using it.


raw concrete and natural wood interior by smallbigidea

concrete wall and grey sofa by smallbigidea

concrete wall and conrete lamp by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: płyty z betonu architektonicznego, betonowa kostka – concreAte, szara sofa SITS, biała lampa podłogowa Lirio Piculet – Prodesigne, betonowy wazon i świeczniki Combi, betonowa lampa wisząca Geometry – BoConcept, kosz i szary pojemnik H&M Home

sesja odbyła się w przestrzeniach Prodesigne , serdecznie dziękujemy!


on the photos: architectural concrete plates, concrete cube – concreAte, grey SITS sofa, white Lirio Piculet floor lamp – Prodesigne, conrete Combi vase and candleholders, concrete Geometry pendant lamp –  BoConcept, basket and grey container H&M Home

our session was held in the spaces of Prodesigne, thank you very much!


0 0 Continue Reading →

GEOMETRIA ROŚLIN – GEOMETRY OF PLANTS


Natura nie korzysta z linijki. W bogactwie form świata flory doszukać się można zaawansowanej geometrii wykreślnej, wyższej szkoły tworzenia fraktali i układów pozornie symetrycznych – oto zaawansowana geometria roślin.

Teoria fraktali  – obiekty samopodobne, nieskończenie subtelne i naturalne – brzmi jak opis zbioru użytych w sesji afrykańskich haworsji. Rozety złożone z liści, które każde z osobna stanowią osobliwą bryłę.

Haworthia mutica wygląda jak miniatura nowojorskiego centrum, pełnego bladozielonych wieżowców. Ciemnozielone pędy Haworthia fasciata poprzecinane są równo w białe pasy zebry. Szkliste wierzchołki Haworthia cooperi var. pilifera skupiają promienie słoneczne. Hodujmy je w jasnym, ciepłym pomieszczeniu. Latem wlewajmy do doniczek nie więcej niż pół szklanki wody tygodniowo. Zimą, kiedy śpią, wolą suche podłoże i lekki chłód parapetu.

Afrykańskie półpustynie i duuużo światła to również warunki siedliskowe Sansevieria cylindrica. Cylindryczne pędy i ich stożkowate zakończenia nadają jej surowego, zdecydowanego charakteru. Pozostaje niewzruszona na wszelkie zaniedbania. (Jak widzicie w trakcie sesji Jakub nie miał dla niej litości…) Jedynie nadgorliwy “podlewacz” może ją doprowadzić do ruiny.


Nature never uses the ruler. In the richness of the forms of  the world flora we can find advanced descriptive geometry, academy of creating fractals and seemingly symmetric systems.

The theory of fractals – self-similar objects, infinitely subtle and natural – sounds like a description of a set of African haworthia used in session. Rosette made of leaves – if taken separately, they are a peculiar shape.

Haworthia mutica looks like a miniature New York city, full of green skyscrapers. The dark green shoots of Haworthia fasciata are cut in white zebra stripes. The glassy peaks of Haworthia cooperi var. pilifera focus the sunrays. Let’s grow them in a bright, warm room. In the summer pour no more than half a cup of water per week into its pots. In winter, when they are asleep, they prefer dry soil and light chill of the windowsill.

African dried ground and loooooots of light are also the living conditions of the Sansevieria cylindrica. Cylindrical shoots and their conical endings give it a raw, strong character. It remains unmoved for any negligence. (As You can see, Jacob had no mercy during photo shooting…) Only an officious “waterer” can ruin it.


geometrical plant by smallbigidea geometria roślin haworthia

geometrical plants in structural vases by smallbigidea geometria roślin

sansevieria cylindrica by smallbigidea geometria roślin

* Proszę nie próbować tego w domu i nie rozbierać Sansevierii z doniczki! / Please do not try this at home and grow plants in pots!

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


Dziękujemy za udostępnienie roślin przez Ogród Łobzów


We would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting


0 5 Continue Reading →

GEOMETRIA WNĘTRZA – GEOMETRICAL INTERIOR


Architektura to przemyślana, bezbłędna, wspaniała gra brył w świetle.” Każdy projektujący student od pierwszych dni spędzonych za progiem uczelni zna na pamięć ten cytat z Le Corbusiera – najbardziej wpływowej postaci architektury XX wieku. Geometryczne figury w mniejszej skali świetnie sprawdzają się jako motyw do wnętrz architektonicznych brył i z taką myślą powstała nasza kolejna sesja.

Zestawienie ażurowych przedmiotów o liniowych kształtach z pełnymi, geometrycznymi bryłami to idealny wnętrzarski motyw. Znalazłam wiele pięknych przedmiotów pasujących do tego tematu, a najbardziej podobają mi się te złożone z drucianych linii, tworzących meble, misy czy lampy. Na ścianach pojawiły się geometryczne lisy – kolejny projekt zdolnej Magdaleny Chojnackiej realizującej swoje projekty pod marką Bongo Design (druciana rzeźba cieszy się tak dużą sławą, że staje się inspiracją do kolejnych wzorów tatuaży). Aranżacja utrzymana jest w monochromatycznych barwach, ocieplonych elementami z jasnego drewna. Dodatkowo białe bryły wazonów pokazują w świetle swoje linie, kształty i struktury.

Geometryczna sesja powstała w przestrzeniach Prodesigne. To wypełnione kreatywną energią miejsce jest dobrze znane wszystkim krakowskim fanom designu. Po niedawnej zmianie siedziby Prodesigne odsłania kolejne piętro zaadaptowanego industrialnego budynku, gdzie wyszukać można jeszcze więcej meblarskich perełek do każdego wnętrza (na naszych zdjęciach pozują: sofa SITS, oświetlenie Philips oraz druciane krzesła i stolik EMU). My znamy tam już każdy kąt ;) i polecamy!


“Architecture is the learned game, correct and magnificent, of forms assembled in the light.” Each of student of architecture or design, starting from his early days spent at the university knows by heart this quote from Le Corbusier – the most powerful character of the twentieth century architecture. Geometrical figures on a smaller scale are very useful as the theme for interior architectural shapes and that was the idea of our next photosession.

The combination of  openwork objects with linear shapes with full, geometric solids are the perfect interior design theme. I found many beautiful items that match this theme, and tose that I like the most are composed of wire lines, creating furnitures, bowls or lamps. Geometric foxes  that appeared on the walls – another project of talented Magdalena Chojnacka,  working on her projects under the brand Bongo Design (the wire sculptures have so good image that they even become the inspiration for more and more tattoo designs). The arrangement is maintained in monochrome colors with light wood elements. In addition, the white solids of vases show their lines, shapes and structures in light.

The geometric session was held in Prodesigne. This place is filled with creative energy and  is well known to all Krakow fans of design. After the recent change of its seat, Prodesigne  reveals another floor of adapted industrial building where you can find more furniture jewels for any interior (on our photographs: SITS couch, Philips lighting and EMU wire table and chairs are posing). We know there now every single corner ;) and we highly recommend this place!


 wire wall sculptures by smallbigidea

white interior with wire and geometrical motifs by smallbigidea

white structural flowerpots by smallbigidea

white wall with wire and geometrical motifs by smallbigidea

geometrical flower in a wire bowl by smallbigidea

wire table and chairs by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: Steel Fox – Bongo Design, białe wazony, czarny i drewniany stołek Hexagon, czarna lampa stołowa Hexagon – BoConcept, stolik pomocniczy Beirut, Take Me Home – Rzeczy Same, ażurowa misa Triangle – agamartin.com, sofa SITS New York, stół i krzesła EMU Heaven, lampa wisząca Philips Dubois, lampa podłogowa Lirio Piculet – Prodesigne

on the pictures: Steel Fox – Bongo Design, white vases, black and wooden Hexagon stool, Hexagon black table lamp – BoConcept, auxiliary table Beirut, Take Me Home –  Rzeczy Same, Triangle openwork bowl – agamartin.com, SITS New York couch, EMU Heaven table and chairs, pendant lamp Philips Dubois, floor lamp Lirio Piculet – Prodesigne


 

0 0 Continue Reading →

KUBEK KAWY – CUP OF COFFEE


Jest coś, bez czego szare poranki, krótkie chwile przyjemności w pracy i rozmowy z najbliższymi przyjaciółmi nie byłyby udane – to kawa. Jestem przyjemnie uzależniona od jej działania, tak jak pewnie wielu z Was.

Codzienne, małe rytuały wypełniają dużą część naszego czasu, więc warto pamiętać, że to w jaki sposób pijemy naszą kawę jest równie ważne jak jej głęboki smak. Twoja kuchenna szafka kryje kilka wysłużonych, czasem obitych naczyń ozdobionych dziwnymi wzorami lub napisami? Wiadomo, łyk kawy wypity z ulubionego kubka smakuje najlepiej. Pora uzupełnić kolekcję!

Do zmian mogą zainspirować Was propozycje z naszych zdjęć. Pierwszą z nich jest porcelana krakowskiego duetu grafików Kalva. Z myślą o romantykach pokazaliśmy serię z delikatnymi zdobieniami w piórka, ale na filiżankach możecie znaleźć też wesołe hasła rozjaśniające pochmurne poranki lub indywidualnie napisy.

Dla miłośników polskiego designu na zdjęciach pojawia się też oryginalna ceramika z Serii Pogiętej Ćmielów Design Studio. Białe kubki i wazony wyglądają jak pogięta, lekka kartka papieru. Granatowe podstawki z gwiezdnymi konstelacjami to ceramiczne krążki Bongo Design.

Idealne zestawy na dobry początek nowego dnia!


There is something that the gray mornings, brief moments of pleasure at work and talking with close friends wouldn’t go without – it’s coffee. I am pleasantly addicted to it, as I’m sure many of you.

Everyday, small rituals fill a large part of our time, so it is worth remembering that the way we drink our coffee is as important as its deep flavor. Does your kitchen cabinet conceals some worn-out, sometimes upholstered vessels with strange patterns or writings? It is known that a sip of coffee drunk with your favorite cup tastes best. It’s high time to complete the collection!

Maybe our photos proposals will inspire you to a small change? The first one is the porcelain of a Cracow – based duo of graphics – Kalva. Thinking of the romantic ones among you, we present a series of delicate ornaments with feathers, but you can also find cups with funny writings, brightening cloudy mornings.

For lovers of Polish design, there is also the original “bent” ceramics by Ćmielów Design Studio. White cups and vases look like warped, lightweight piece of paper.

Navy blue mats with star constellations are ceramic discs made by Bongo Design.

The perfect set for a good start of your day!


feather ceramics on grey coffee table by smallbigidea

coffee cup with feather design by smallbigidea

white creases ceramics coffee and arabica plant by smallbigidea

creases ceramics constellations plates coffee and arabica plant by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: porcelana Kalva – seria Piórka, szary stolik Pianca, model Abaco, drewniana podłoga Chapel Parket (dostępne w Prodesigne), lampa Hexagon BoConcept, ceramika Ćmielów Design Studio – seria Pogięta i stolik Take me Home (Rzeczy Same), ceramiczne krążki STAR Constellations Bongo Design


on the photos: Kalva porcelain – Feather series, grey Pianca Abaco coffee table, Chapel Parket wooden flooring (Prodesigne), Hexagon BoConcept lamp, Ćmielów Design Studio ceramics – Bent series and Take me Home coffee table (Rzeczy Same), STAR Constellations ceramic discs by Bongo Design


 

 

0 1 Continue Reading →