Skip to Content

Category Archives: ZIELEŃ / GREENERY

BAJKI O FLORZE / TALES ABOUT FLORA


Z niewiadomych przyczyn na podstawie żadnej szkolnej lektury nie analizowano nigdy osobowości roślin. Chętnie wczytałabym się w książkę o śródziemnomorskich wakacjach, której narratorem byłoby np. Eonium. Chociaż pewnie każdy rozdział zaczynałby się i kończył tak:

“Słońce świeciło mocno, fotosyntezowałam aż do zachodu. Nie padał deszcz, ale to bardzo dobrze, bo wcale a wcale nie lubię być przemoczona”.

Bez wątpienia rośliny byłyby najlepszymi autorkami poradników pielęgnacji zieleni.

Dom pełen roślin jest jak bogata biblioteczka. Stanowią fragment jakiegoś nieraz bardzo odległego zakątka świata. Czasem występują nawet w innej galaktyce. Jak słynne baobaby, atakujące planetę Małego Księcia. Żaden z potworów nie chciał zmieścić się do doniczki, zatem posiłkowaliśmy się Noliną. Zgrubiała u nasady ‘Słonia Noga’ gromadzi wodę. Zapamiętajmy: słonie wchodzą do wody w bardzo upalne dni. Tylko wtedy podlewajmy (na podstawkę) doniczkowego Dumbo.

W nowozelandzkiej wersji “Księżniczki na ziarnku grochu” z pewnością spałaby ona na “materacowej winorośli”. Muehlenbeckia complexa wyrasta na spory, skłębiony krzew, który służy zdrożonym wędrowcom za materac. Bajanie? Warto sprawdzić. “Panieńskie włosy” w jasnym, ciepłym pokoju rosną szybko. Poza dużym pojemnikiem, rozproszonym światłem i regularnym podlewaniem nie potrzebują odżywek. Jeśli jednak nie chcemy w domu Roszponki, zawsze można przyciąć muehlenbeckię nożyczkami.

A na koniec bajka o roślinie, której ciemnopurpurowe kwiaty zapylane są przez…ślimaki. W górskich lasach Japonii dzieją się rzeczy magiczne, ale latających ślimaków jeszcze nie widziano. Kwiaty wyrastają po prostu tuż nad ziemią, zacienione przez “żelazne liście”. Aspidistra wyniosła – faworyta Agnieszki. Zagraża jej chłód (<0oC), przeciągi i stanie w wodzie. Odporna na suszę, szkodniki i choroby. Sfrustrowana  potrafi rozsadzić zbyt ciasną doniczkę. Ta długowieczna roślina zna każdą zapomnianą baśń.

A jakie historie mogą opowiedzieć rośliny w Waszym domu? Może to gotowy materiał na książkę :)


For unknown reasons no one ever analyzed the “personality” of plants on the basis of any school book we have ever read. I would love to read a book about a Mediterranean holiday which would be narrated by Aeonium, for example. Although probablyevery chapter would start and end like this:

“The sun was shining strongly, I was photosynthesising till sunset. It was not raining, luckily, because I don’t like watering too much”.

Plants, without any doubts, would be the best authors of guides on greenery.

A house full of plants is as a rich library. They act as a bit of some – often very distant – corner of the world. Sometimes there are even in another galaxy. As famous baobabs, attacking the planet of the Little Prince. None of the monsters wanted to fit in a pot, so Nolina came to help us. Its ‘Elephant Foot’ collects water. So remember: elephants like to step into water during very hot days. It’s only then, when we can water our potted Dumbo.

The New Zealand Princess and the Pea would certainly sleep on a “mattress vine”. The Muehlenbeckia complexa grows into abig, swirling shrub that is used as mattress for tired travellers… Is it only a fairy tale? It is worth checking out. “Maiden hair” in a bright, warm room grow quickly. Apart from a large container, diffused light and regular watering they do not need any othersupplements. Anyway, if you do not want to live with Rapunzel, you can always trim the muehlenbeckia with scissors.

And at the end… let me tell you a fairy tale about a plant, whose dark purple flowers are pollinated by … snails. Magical things happen in the mountain forests of Japan but no one has ever seen any flying snail. Flowers grow just right above the ground, shaded by the “iron leaves”. Aspidistra  – Agnieszka’s favourite. I does not like cold (<0 ° C), draughts and standing in the water. It is, however, esistant to drought, pests and disease.When frustrated, it is able to blow up pot which is too narrow. This long-living plant knows every forgotten fairy tale.

And what stories can be told by a plant in your home? Maybe you already can write a book :)


 

tales about plants by smallbigidea books

tales about plants by smallbigidea books eonium

Zdjęcia Ula Fiszer / Photos by Ula Fiszer


 

0 2 Continue Reading →

DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS – WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS


Surowe warunki środowiska zrodziły setki pięknych w swej prostocie gatunków roślin.

Zacznijmy od łączącej motyw drewna i skał kluzji /Clusia/. Początkowo kiełkuje w szczelinach pni i konarów innych drzew. W miarę wzrostu jej ciężar ściąga ją na dół. Roślina spada i nie raz mocno poturbowana zatrzymuje się gdzieś w skalistej szczelinie, która staje się jej domem. Jeśli chcemy zaprosić ją do naszego, pilnujmy by temperatura nie spadła poniżej 18oC. Podlewajmy ją odstaną wodą regularnie. Inaczej zacznie gubić liście. Ustawmy ją tak, by mogła się rozrosnąć i stać nawet dwumetrowym drzewkiem.

Wieczniezielona Hedera helix (hédra – gr. umocowanie; helíssein – gr. owijać) w wersji doniczkowej zawsze tętni życiem, przelewając się kaskadą liści. Trudno nie dziwić się takim przejawom szczęśliwości, skoro w górzystych terenach nie rzadko musi zadowolić się szczeliną skalną z śladową ilością ziemi. Jednak na próchnicznym podłożu puszczy, w deszczowe miesiące bluszcz rozwija się sukcesywnie niczym ciemnozielony, szlachetny dywan. Przywołajmy ten leśny obraz w głowie i zapamiętajmy, że Hedera lubi półcień, podlewanie miękką wodą i organiczne nawożenie.

Nawozów, nawet organicznych, nie znoszą kamienie. W końcu kto chciałby nawozić czy podlewać kamienie?? Tylko, że to żywe kamienie – Lithops‘y. Są to jedne z tych roślin, o których się zapomnina, a one żyją swoim cichym, spokojnym życiem, zależnym jedynie od rozproszonego światła i przypadkowej kropli wody raz na miesiąc.

Ostatni mineralny temat – gipsówka /Gypsophila/. W naturze wyrastają na wapiennych, przewiewnych, łatwo nagrzewających się skałach. Delikatne kwiaty, utrzymujące się w wazonie nawet miesiąc, nazywane są “dziecięcym tchnieniem”. Subtelne antagonistki dla ciężaru betonu.


Severe environmental conditions gave rise to hundreds of species of plants, beautiful in their simplicity.

Let’s start with clusia, connecting theme of wood and rocks. It initially sprouts in the cracks of stumps and branches of other trees. Its weight pulls it down, while growing. The plant falls down… and, sometimes heavily battered, it stops somewhere in the rocky gap, which becomes its home. If you want to invite it to ours, don’t let the temperature fall below 18 degrees. Let’s  water it regularly. Otherwise, it may start to lose leaves. Let’s set it so that it can grow and become even a two-meter-tree.

The evergreen Hedera helix (Hedre – from Greek: insertion; helíssein – from Greek: to wrap) in its „potted” version is always full of life, shedding a cascade of leaves. It’s hard not to wonder about such manifestations of happiness, as in the mountainous areas it often needs to settle for a rock gap with a trace amount of soil. However, on the forest humus ground, in the rainy months, the ivy may be growing steadily like a dark, noble carpet. Let’s recall the forest picture in our minds, and let us remember that Hedera likes partial shade, watering with soft water and organic fertilization.

Talking about fertilizers… The stones can not stand even organic ones. After all, who wants to fertilize or water the rocks? Well. It is a living stone – Lithopsy. These are ones of these plants, which can be forgotten, and they still live their quiet, peaceful life, dependent only on the scattered light and the accidental drop of water once a month.

The last mineral last topic  – gypsophila. In nature, it grows on limestone, airy, easy for warm rocks. Delicate flowers in a vase, lasting up to a month, are called “baby’s breath”. What a subtle antagonista for the heaviness of concrete!


 

basket filled with greenery by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

window plants by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops on a concrete wall by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

lithops by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

gypsophila by smallbigidea DREWNO I BETON, SKAŁY I LAS - WOOD AND CONCRETE, ROCKS AND WOODS

 

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: kosz H&M Home, wazon i świeczniki Combi BoConcept, za udostępnienie roślin dziękujemy Ogrodowi Łobzów


on the phoptos: H&M Home basket, BoConcept Combi vase and candleholders, we would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting


 

1 2 Continue Reading →

GEOMETRIA ROŚLIN – GEOMETRY OF PLANTS


Natura nie korzysta z linijki. W bogactwie form świata flory doszukać się można zaawansowanej geometrii wykreślnej, wyższej szkoły tworzenia fraktali i układów pozornie symetrycznych – oto zaawansowana geometria roślin.

Teoria fraktali  – obiekty samopodobne, nieskończenie subtelne i naturalne – brzmi jak opis zbioru użytych w sesji afrykańskich haworsji. Rozety złożone z liści, które każde z osobna stanowią osobliwą bryłę.

Haworthia mutica wygląda jak miniatura nowojorskiego centrum, pełnego bladozielonych wieżowców. Ciemnozielone pędy Haworthia fasciata poprzecinane są równo w białe pasy zebry. Szkliste wierzchołki Haworthia cooperi var. pilifera skupiają promienie słoneczne. Hodujmy je w jasnym, ciepłym pomieszczeniu. Latem wlewajmy do doniczek nie więcej niż pół szklanki wody tygodniowo. Zimą, kiedy śpią, wolą suche podłoże i lekki chłód parapetu.

Afrykańskie półpustynie i duuużo światła to również warunki siedliskowe Sansevieria cylindrica. Cylindryczne pędy i ich stożkowate zakończenia nadają jej surowego, zdecydowanego charakteru. Pozostaje niewzruszona na wszelkie zaniedbania. (Jak widzicie w trakcie sesji Jakub nie miał dla niej litości…) Jedynie nadgorliwy “podlewacz” może ją doprowadzić do ruiny.


Nature never uses the ruler. In the richness of the forms of  the world flora we can find advanced descriptive geometry, academy of creating fractals and seemingly symmetric systems.

The theory of fractals – self-similar objects, infinitely subtle and natural – sounds like a description of a set of African haworthia used in session. Rosette made of leaves – if taken separately, they are a peculiar shape.

Haworthia mutica looks like a miniature New York city, full of green skyscrapers. The dark green shoots of Haworthia fasciata are cut in white zebra stripes. The glassy peaks of Haworthia cooperi var. pilifera focus the sunrays. Let’s grow them in a bright, warm room. In the summer pour no more than half a cup of water per week into its pots. In winter, when they are asleep, they prefer dry soil and light chill of the windowsill.

African dried ground and loooooots of light are also the living conditions of the Sansevieria cylindrica. Cylindrical shoots and their conical endings give it a raw, strong character. It remains unmoved for any negligence. (As You can see, Jacob had no mercy during photo shooting…) Only an officious “waterer” can ruin it.


geometrical plant by smallbigidea geometria roślin haworthia

geometrical plants in structural vases by smallbigidea geometria roślin

sansevieria cylindrica by smallbigidea geometria roślin

* Proszę nie próbować tego w domu i nie rozbierać Sansevierii z doniczki! / Please do not try this at home and grow plants in pots!

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


Dziękujemy za udostępnienie roślin przez Ogród Łobzów


We would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting


0 5 Continue Reading →

ZIARNA KAWY – COFFEE BEANS


Kwitnie i owocuje przez cały rok. Jej piękne, lśniące, skórzaste liście są wieczniezielone. Białe kwiaty roztaczają świeżą, upojna woń, która wpadając do nosa, przesuwa przed oczami widoki Madagaskaru, Abisynii, Mozambiku. Ale to pestki z czerwonych owoców są u ponad połowy mieszkańców świata pierwszą myślą zaraz po przebudzeniu – “mmm…kawa…”

Ekstrakt z jej palonych nasion winien być czarny jak piekło, mocny jak śmierć i tak słodki jak miłość. Można ją parzyć razem z laską wanilii, cynamonu, ziarnami kardamonu, goździków czy anyżku. Można słodzić, solić, mieszać z kakao, mlekiem, śmietanką. Wzmocnić Amaretto lub Baileys’em. Albo po wiedeńsku – pić z gałka waniliowych lodów, która wolno topniejąc, sprawia, że smaki tańczą w rytm walca.

Jakub kawy nie lubi. Ale nasze damskie trio właśnie dzięki kawie nabierało jasności umysłu i tempa w działaniu w trakcie sesji. Owa drobna, niepozorna sadzonka, która pojawiła się w kawowym temacie to właśnie słynna Coffea arabica.

Jeśli zagwarantujemy jej spory (naprawdę spory) pojemnik, będziemy podlewać, brać pod prysznic raz w tygodniu i nawozić organicznym nawozem wiosną i latem, po 4-5 latach uprawy doczekamy się kwiatów i…własnych ziaren kawy.

Dzisiejszą poranną kawę dedykujemy Urban Jungle Bloggers. Duet blogerów z romantycznej Francji promuje idee zazieleniania miast, wnętrz i…umysłów. Co miesiąc proponują temat, w zakresie którego z całego Świata napływają do nich wpisy i fotografie. Elementem stałym są zawsze rośliny <3 Tym razem rośliny w połączeniu z kawą :)


It blossoms and fruits throughout the year. Its beautiful, shiny, leathery leaves are evergreen. White flowers offer a fresh, intoxicating scent that – flowing into the nose – moves you to Madagascar, Abyssinia, and Mozambique. But the pits of red fruits are, among more than half of the world’s population, first thought upon waking up – “mhmm … coffee …”

The extract from its roasted seeds should be black as hell, strong as death and as sweet as love. You can brew it with a stick of vanilla, cinnamon, cardamom, cloves or anise seeds.  It can be sweetened, salted, mixed with cocoa, milk, cream… It can be strengthened with Amaretto or Bailey’s. Or a Viennese coffee –  to be drunk with vanilla ice cream scoop, which, melting slowly melting, makes the flavors dance to the rhythm of waltz.

Jakub does not like coffee. But our ladies trio thanks to the coffee took on lucidity and speed in action during the session. That small, inconspicuous plant, which appeared in this topic coffee, is the famous  Coffea Arabica.

If we guarantee a sizable (really sizable) container for the plant, if we water it, take it to the shower once a week and fertilize it with organic fertilizer in spring and summer, after 4-5 years, we will see growing flowers and … ourown coffee beans.

We dedicate today’s morning coffee to Urban Jungle Bloggers. A duo of bloggers, based in romantic France, promoting the ideas of greening the cities. interiors and … minds. Every month they suggest a topic, for which the posts and photographs from the whole world are being sent to them. The constant element are always plants <3 This time the combination of plants with coffee :)


grey sofa white creases ceramics and arabica plant by smallbigidea

coffee in bed with botanical print sheets by smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: biała ceramika – seria pogięta Ćmielów Design Studio i stolik Take Me Home dostępne w Rzeczy Same, pościel z botanicznym wzorem Zara Home


on the photos: white ceramics – Bent Series by Ćmielów Design Studio and Take Me Home coffee table from Rzeczy Same, Zara Home botanical print bed linen


 

2 7 Continue Reading →

ROGI / STAGHORN


W myśliwskim zestawie z bawolą skórą poduszek – łosie lub jelenie rogi (Platycerium bifurcatum) prosto z gorącej, wulkanicznej wyspy Jawy. Zielone poroże może osiągnąć imponujace rozmiary nawet 150cm rozpiętości (cóż za idealne trofeum – rośnie nadal po upolowaniu!).

Utknięte w mieszance bukowych, butwiejących liści, torfu i mchu w wydrążonym pniu można zawiesić na ścianie (byle nie nad kominkiem) i poić poranną rosą…lub odstaną wodą w dawce kropelkowej. Tarczowate, brązowe liście płonne chronią bryłę przed przesychaniem. Liście te ponadto, przykryte zewnętrzną, zieloną konchą ulegają stopniowemu rozkładowi i są naturlanym kompostem, zatem roślina sama się nawozi. Idealnie zaprojektowane, prawda?
Płaskla znosi temperaturę nie niższą niż 15°C. Mamy zatem coś wspólnego…

In our ‘hunting’ set with cowhide leather cushions there are elk or deer antlers – staghorn fern (Platycerium bifurcatumstraight from the hotvolcanic island of JavaGreen antlers can reach impressive sizes, up to 150 cm span (what a perfect trophy  still growing after being shot!).

Tucked in beechrotting leaves, moss and peat in the hollow trunk, they can be hung on the wall (only not above the fireplaceand watered with the morning dew  or with a water allowed to stand, at a dose of waterdropletDiscoidbrown leaves protect the plant against drying. What’s more – those leaves, covered by one, green conch, are slowly turning into natural compost and fertilized the whole plant. Perfectly designed, right?
Platycerium does not tolerate temperatures below 15 ° CSo we do have something in common…

Platycerium bifurcatum rogi / staghorn by smallbigidea

cowhide pillows rogi / staghorn 1 by smallbigidea
Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski

Dziękujemy za udostępnienie roślin przez Ogród Łobzów

We would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting

1 4 Continue Reading →

JEANSOWE OGRODNICZKI, KAPUSTA I VICK – DENIM DUNGARESS, CABBAGE AND VICKS


Przy produkcji prawdziwych jeansów denim używane są liście indygowca barwierskiego /Indigofera tinctoria L./. Naturalny barwnik indygo i włókna bawełny /Gossypium/ – same roślinne surowce. Dlatego najlepsze spodnie-ogrodniczki muszą być właśnie jeansowe.

Zarzucamy szelki i ruszamy na grządkę po…kapustę ozdobną. Najlepiej bowiem uprawiać ją w gruncie, jako roślinę jednoroczną. Łatwa w hodowli z nasion, dostępna w wersji eleganckiej-białej oraz radosnej-różowej (na naszym Pintereście możecie zobaczyć ją w królewskiej odsłonie).W wazonie z BoConcept pełni rolę ciętego “kwiatu”.

Tak, oczywiście, że jest jadalna.

Tak jak szaroniebieskie, lekko oszronione, juwenilne liście eukaliptusa /Eucalyptus gunni/. Oczywiście nie w dawkach jak dla koali.

Uprawa eucaliptusa w warunkach domowych to jednak wyzwanie. Pamiętajmy, że ma w sobie potencjał 30m drzewa. Zatem duża doniczka i tworzymy mu tasmański klimat: nie cieplej niż 25° C, nie zimniej niż 4° C. Gdy zmienia się kształt jego liści nabiera pełnej mrozoodporności. To czas, by go wyzwolić – przesadzić do ogrodu. Słynny, subtelny aromat Vick’a rozejdzie się po pokoju, jeśli rozgnieciemy i zalejemy wrzątkiem kilka pędów. Idealny na zimowy katar, prawda?


In the production of true denim jeans true leaves of the Indigofera tinctoria, natural indigo dye and cotton fiber /Gossypium/ are used. Only plant raw materials, which is why the best-dungaress, pants having their origins on farms, must be made of denim.

Put your braces trousers on and move on to the patch to pick the curly- leafed cabbage!  In fact it is best to grow in the ground, as an annual plant.  It is easy for seed breeding, available in an elegant version – a white one – and a joyful, pink one (check our Pinterest to see it in the royal version) .In the BoConcept vase acts as cut “flower”.

Yes, of course it is edible.

As well as gray-blue, slightly frosted, juvenile leaves of eucalyptus /Eucalyptus Gunni/. Of course, not in such doses as for koalas.

Cultivation of eucalyptus at home,is, however, a challenge. Remember, it has the potential to grow up to 30 meters! Therefore, take a big pot and create a Tasmanian climate: no warmer than 25° C, no colder than 4° C. When the shape of its leaves changes, it becomes fully frost resistance. It’s time to “liberate” it – take it to the garden. It’s worth a little pluck. Famous, subtle aroma of Vicks will spread around the room, if you mash  a few shoots and pour them with boiling water. Perfect for a winter runny nose, right?


denim_cushions_and_leafed_cabbage_by_smallbigidea

eucalyptus_in_denim_interior_by_smallbigidea

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


na zdjęciach: wazon, drabina, jeansowe poduszki, niebieska, skórzana poduszka, brązowa poduszka z koźlej skóry, niebieski pled (BoConcept), wazon i lampion Hubsch Classic  szary stolik Bak, szary pled, poduszka Bloomingville Wolf (loftbar.pl), niebieskie poduszki Nordal, poduszka Knit Factory, poduszka w zygzaki, poduszka z haftowanego jeansu, misa Triangle House Doctor (Forum Designu), obrazy Magdalena Syboń (www.magdalenasybon.net

sesja odbyła się w przestrzeniach Prodesigne , serdecznie dziękujemy!


on the photos: vase, ladder, Sned table lamp, denim cusions, blue leather cushion, goat skin cushion, blue blanket (BoConcept), Hubsch Classic vase and lantern, grey Bak table, grey blanket, Bloomingville Wolf cushion  (loftbar.pl), blue Nordal cushions, Knit Factory cushion, zigzag and denim cushion, House Doctor Triangle bowl (Forum Designu), Casalis Bonnet pouf (Metaforma), paintings Magdalena Syboń (www.magdalenasybon.net

our session was held in the spaces of Prodesigne, thank you very much!


0 7 Continue Reading →

CHOINKI (I INNE) – CHRISTMAS TREES & MORE


Christmas_succulents_by_smallbigideaAraucaria i “gwiazdkowe” sukulenty/ Araucaria & “xmas” succulents.


Dzień, w którym iglaste drzewa stają się “choinkami” – sezonowymi, najpopularniejszymi roślinami doniczkowymi bez wątpienia musi być Wyjątkowy. Miękkie pędy jodły w warunkach pokojowych dłużej utrzymują igły. Świerk co prawda szybciej się “sypie’, ale balsamiczny zapach jego igliwia rekompensuje codzienne odkurzanie.

Do tego tradycyjnego duetu postanowiliśmy dodać sosnę. Zdecydowanie najlepiej znosi suche powietrze i upały ogrzewanych pokoi. Długie, lekko nastroszone igły budzą futrzastem miłe skojarzenia. Najpiękniej wygląda ubrana w  naturalne “bańki” – szyszki, które licznie pojawiają się nawet na młodocianych sosnach.

“Choinkowy” pokrój igławy /Araucaria sp./ zapewnił jej na castingu kwalifikację do świątecznej sesji. Jako potomkini rodu z ponad 200-stu milionletnią historią ma bardzo duże wymagania uprawowe. Świetny prezent dla wielbicieli dinozaurów i botaniki w 1.
Do kolekcji najstarszych roślin na Ziemi dodaliśmy pozującą na schodach widliczkę,by uzupełnić leśną aranżację. Selaginella lubi północne okna i podlewanie co 2-3 dzień. Ale na wszelki wypadek dobrze wiedzieć, że zasuszona zachowa zieloną barwę…
Z okazji Gwiazdki nie może zabraknąć tych * we wszystkich odcieniach zieleni. Miętowe, srebrzyste, turkusowe sukulenty wyglądają jak rozsypany na parapecie kosmos. Potrzebują południowego światła i mało wody (zimą wręcz wcale). Brzmi optymistycznie, prawda? Tego właśnie chcielibyśmy Wam życzyć – dużo słońca i optymizmu.

The day, when the conifer trees become the christmas trees – the most popular potted plants undoubtedly has to be unique. The needles of the soft fir shoots at room will survive longer when kept in room temperature. Although the spruce faster “loosens needles”, its balsamic scent of pine needles compensates daily vacuuming. We decided to add pine to this traditional duo. Definitely it tolerates dry air and heats of heated rooms. Long, slightly spiky needles raise furry, pleasant associations. It looks most beautifully when dressed in natural “bubbles” – cones, which frequently appear even in juvenile pines.

The Christmas-tree-shaped Araucaria made it qualify for the casting to our Christmas photoshooting.  As a descendant of the family of more than 200-hundred-million history, it hasvery large growing requirements. A great gift for fans of dinosaurs and botanics in 1.

To the collection of oldest plants on Earth, we added Selaginella, posing on the steps, to complete the forest arrangement. Selaginella likes northern windows and watering every 2-3 days. But just in case it is good to know that when dried, it will keep its green color…

On the occasion of the Christmas Eve, one can not do without the stars in all shades of green. Mint, silver, turquoise succulents look like Space spilled on the windowsill. They need southern light and little water (in winter they don’t need water at all). It sounds optimistic, right? That is what we would like to wish you – a lot of sunshine and optimism.


Christmas_fir_by_smallbigidea

Jakub ubiera jodłę w orzechy/ Jakub dresses a fir with walnuts.

Christmas_pine_by_smallbigidea

Futrzasta sosna, przybrana w wieeelkie bańki i własne szyszki/ Furry pine, adorned with Biiig baubles and cones.

Christmas_selaginella_by_smallbigidea

Selaginella w ulubionym półcieniu/ Selaginella and her favourite penumbra.

Christmas_succulents2_by_smallbigidea

Kosmos na parapecie/ The Universe at the windowsill.

Christmas_fir_detail_by_smallbigidea

Zdjęcia Ula Fiszer I Photos by Ula Fiszer


Dziękujemy za udostępnienie roślin przez Ogród Łobzów.

Sesja odbyła się w restauracji Konfederacka 4. Dziękujemy za miłą atmosferę i niesamowite zapachy.


We would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting.

The session was held in the Konfederacka 4 restaurant . Thank you for the nice atmosphere and amazing smells.


0 2 Continue Reading →

MIEDZIANE LIŚCIE I RÓŻOWE KWIATY / COPPER LEAVES AND PINK FLOWERS

 


rose_gold_and_copper_interior_with_bronco_plant_by_smallbigidea


Dla tych, którzy rozkochali się w różowo-złotych dodatkach dobra wiadomość: natura ma w swojej ofercie również rośliny o miedzianych liściach czy różowych kwiatach, które perfekcyjnie wpasują się w trend.

Na początek Echmea, o pędzie kwiatowym niczym fraktale w kolorze gumy do żucia z fioletową posypką drobnych kwiatów i bladozielonej rozecie liści. Ustawmy ją w półcieniu. Podlewajmy tak, by ziemia w dotyku była stale lekko wilgotna (1 raz w tygodniu np. w czwartki).

Trochę częściej (2-3 razy w tygodniu) nawadniajmy Syngonium. Satynowo połyskujące liście w odcieniach różu i czekolady są typowe dla odmiany ‘Pink Allusion’. Z czasem zamieni się w spore, egzotyczne pnącze. Bardzo lubi wilgotne powietrze, dlatego będzie najszczęśliwsza w łazience.Najlepiej – wyglądając przez okna na południowy-wschód.

Największą czułość w trakcie sesji wzbudzał ‘Bronco’. To odmiana turzycy włosistej /Carex commans/. I trzeba przyznać, że ma wyjątkowego specjalistę od baleyage. “Czupryna” mieni się wszystkimi odcieniami blondu, miedzi, brązu, srebra czy złota. W zależności od natężenia światła, które bardzo lubi. Co prawda jest to gatunek do uprawy gruntowej, ale jest na tyle wytrwały, że wytrzymuje również w pomieszczeniach. Pamiętajmy tylko, że potrzebuje ferii zimowych (taka nowozelandzka zima: jasno i nie zimniej niż 0°C). A zaraz na wiosnę oczywiście do fryzjera…i mocne cięcie.

Teraz trochę uniwersalnych zasad:

– pisząc o świetle zawsze mam na myśli prawdziwe światło: słoneczne, bo takie ma dla roślin największe znaczenie.

– podlewamy wodą odstaną, miękką, inaczej rośliny szybko zaczną strajkować i marnieć w oczach

– nawozimy z umiarem i tylko organicznie, żeby z czasem z liści nie parowała “chemia”

W razie pytań – piszcie proszę. Im więcej pytań, tym więcej odpowiedzi!


Here comes the good news for those who are in love in rose gold accessories: nature has to offer plants with copper leaves and pink flowers, which perfectly fit in the trend.

Let’s begin with Aechmea, with its bubble gum-coloured shoots with purple sprinkles of tiny flowers and pale green rosette of leaves. Put it in partial shade. Water it so that the soil is constantly slightly moist (once a week for example, on Thursdays).

Syngonium needs watering a bit more often (2-3 times a week) . Shimmering satin leaves in shades of pink and chocolate are typical for the ‘Pink Allusion’ variety. Over time, the  plant will turn into a big, exotic creeper. It really likes moist air, so it will be the happiest in the bathroom, looking out of the window to the south-east.

‘Bronco’ was our favourite and most taken care of one during the photoshooting. It is a variety of hair sedge /Carex commans/. And… we must admit that it has a very talented hairdresser, a real highlights specialist. Its ‘fuzz’ sparkles with all shades of blonde, copper, bronze, silver or gold, depending on the intensity of light, that it is very fond of. To be honest, it is a species for cultivation in soil, but is so persistent that it also withstands indoors. Just remember that it needs winter holiday (what we really mean is the New Zealand winter: light and no colder than 0°C). And of course, as soon as the spring comes – let’s go to the hairdresser … for a new haircut.

And now for some universal principles:

– what I mean writing about the light, is the true light: the sunlight, because that is the best for the plants

– we water the plants with soft water which was left to stand, otherwise the plants will be on strike and fade away before our eyes

– we fertilize the plant sparingly and only organically, as otherwise the leaves will steam the ‘chemistry’

If you have any questions – please contant me. The more questions, the more answers!


rose_gold_and_copper_aechmea_plant_by_smallbigidea

Echmea

rose_gold_and_copper_syngonium_pink_allusion_plant_by_smallbigidea

Syngonium

rose_gold_and_copper_bronco_plant_by_smallbigidea

Bronco

Zdjęcia Jakub Pleśniarski I Photos by Jakub Pleśniarski


dziękujemy za udostępnienie roślin przez Ogród Łobzówsesja odbyła się w przestrzeniach Prodesigne , serdecznie dziękujemy za gościnę i pomoc!


we would like to thank Ogród Łobzów for providing plants for the photoshooting, our session was held in the spaces of Prodesigne, thank you very much for your hospitality and help!


0 3 Continue Reading →